برای استفاده از امکان ارسال تکلیف می توانید مراحل زیر را در داخل درس مربوطه انجام دهید. بعد از ارسال در همین بخش می توانید نمره اخذ شده را نیز مشاهده نمایید

ناصر حسین پور