برای استفاده از کلاس آنلاین در ال ام اس می توانید به بخش کلاس آنلاین مراجعه کرده و طبق عکس های زیر تنظمیات مورد نیاز خود را انجام داده و از کلاس استفاده نمایید

ناصر حسین پور